MO SRZ Svidník

Články

                                             U Z N E S E N I E

 

   z výročnej členskej schôdze MO SRZ  S v i d n í k , konanej dňa  26. 3. 2017

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Členská schôdza po prejednaní a doplnení prijala nasledovne uznesenie :

 

I.  S ch v a  ľ u j e :

 

A/  Program VČS a voľby pracovných komisií.

B/  V zmysle §14 bod. 3.3. Stanov SRZ konanie čl. schôdze s počtom prítomných

       členov  92

C/  Správy o činnosti organizácie a hospodárení za rok 2016

D/ Vyhodnotenie rozpočtu, účtovnej závierky a správu kontrolnej komisie za rok

     2016.

E/  Plán činnosti, hlavných úloh a rozpočet na rok 2017.

F/   Vyžrebované zľavy na povolenky členov MO SRZ : pp. Petnucha,Kačura,Varcholu,

      Hica a Feka.

      +  vecné ceny venované predajňou rybárske potreby  EMILY - Emíliou

      Giňovskou Svidník:  pp. Semanišina,Vorobeľa a Dirbasa.          

 

G/   Termíny brigád, ako sú rozpísané v kalendáriku  na rok 2017, ktorý obdrží

        každý  člen pri  vydávaní povolení.  

H/   Celozväzovú  povolenku pri ulovení a zdokumentovaní sumca na  VN Vyšný

       Orlík  nad 100 cm.                                                                                                                                                                                              

CH.  Deťom MO SRZ Medzilaborce uskutočniť na VN Vyšný Orlík súťaž máj 2017.

 I.    Po ulovení JESETERA sibírskeho na VN Vyšný Orlík,toho mokrými rukami vrátiť do 

       vody / lovnú mieru 45 cm má Jeseter malý /, neprivlastňovať.

 

II. Berie na vedomie :

A/  Pripomienky vznesené v diskusii :  pp.Kurillu, Čisára st., Klima,Žáka,

      Jaškaniča,Ryznera a Baláža z ML.  

B/  Informácie členov výboru MO SRZ Svidník : sme registr. na príjem 2% z daní,        

C/  Správu mandátovej komisie o účasti členov na čl. schôdzi.

 

 

 

                                                   

                                       -  2 -

 

 III.  U k l a d á  : 

 

A/   Členom MO SRZ plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení predchádzajúcich

       VČS, tj. včas odovzdať záznam o úlovkoch  a  odpracovať minimálne  jednu

       brigádu, ak si člen túto povinnosť nesplní zaplatí 15.- € do fondu na      

       zarybnenie.                                                                             

 

B/   Výboru MO SRZ na brigády zabezpečiť v spolupráci s primátorom mesta

       Svidník nákladné mot.  vozidlo na odvoz odpadu, zakúpiť vrecia, ostatným

       členom  priniesť si vhodné náradie.

 

C/   Výboru MO SRZ  zorganizovať rybársku súťaž pre čl. MO a novú  sezónu

       započať tzv.  OTVÁRANÍM RYBNÍKA, podľa plánu práce a termínov

       uvedených v kalendáriku.

 

D/   Členom výboru vyhodnotiť diskusiu a závažne pripomienky riešiť v zmysle

       Stanov SRZ.              

 

E/   Hospodárovi naďalej stavať hniezda pre výter zubáča.                                                     

 

F/    Výboru MO pokračovať v oprave prepadu a majetkovoprávnom  vysporiadaní

       pozemkov pod  VN Vyšný Orlík. 

 

G/    Výboru MO SRZ usporiadať súťaž pre rozhodcov, sponzorov a organizačný

       tím pod názvom : „MEMORIÁL Dr. Juraja HREŠKA “.

 

H/    Propagovať rybárstvo na akciách v okrese Svidník, prípadne  v PR  

 

CH /  Členom pri ulovení KAPRA na VN Vyšný Orlík nad 70 cm dĺžky, podľa

          možnosti  ho zdokumentovať  a  vrátiť späť.                   

  I  /    Výboru MO SRZ každoročne zarybniť aj kaprom nad 70 cm /10 – 15 ks/.

 

J/    Pokračovať v prelovovaní chovných revírov el. agregátom  a ulovenými

       rybami zarybňovať lovne revíry.

/   Výboru požiadať krajského ichtylóga o stanovisko k možnosti vrtej spoločnosti 

       prevádzkujúcej skúšobné vrty v hornom toku Ondavy o vypracovanie štúdie na životné

        prostredie..    

                                                                                    

         Hlasovanie :                                                              Návrhová komisia :           

                                                                                                        

       Za                =   92                                                                    p.Čisár Jozef

       Proti            =   0                                                                      p.Zeher František st.   

       Zdržalo sa    =   0                                                                     p.Beňo Alexander ml.

              Správa o úlovkoch za rok 2015.

 

Vážené rybárky, rybári. V minulom roku sme vydali   442 členom našej organizácie  rôzne druhy povolení na rybolov. Aj napriek každoročným upozorneniam však 18 členov toto povolenie včas nevrátilo a preto nasledujúce údaje sú o tieto množstvá ukrátené.

Naši členovia lovili v  19-tich rôznych revíroch v rámci celého Slovenska. Pri 10 431 vychádzkach ulovili spolu vo všetkých revíroch  6 148  kusov  rýb o celkovej váhe 9 251  kg. Oproti minulému roku sa zvýšil o počet vychádzok o 534, zvýšil sa aj počet lovených rýb o 482 ks a aj celkové množstvo ulovených rýb je o 156 kg väčšie ako minulý rok.

Čísla, ktoré ste počuli hovoria o tom, že uplynulá  sezóna bola  pre našich rybárov vcelku priaznivá. Samozrejme  sú medzi nami aj taký pre ktorých uplynulá sezóna nebola ta naj, ale Tým prajem viac úspechov v tomto roku.

Ale najskôr Vás chcem detailne oboznámiť  s množstvami privlastnených rýb na našich revíroch:

V.N. Vyš. Orlík: Počet návštev: 4 509 , Kapor: 1 861 ks / 4 160kg = 2,24 kg – jeden kus,  Pleskáč: 22 ks/ 19 kg, Jalec: 46 ks/ 23 kg, Podustva: 46 ks/ 23 kg  Karas: 21 ks/11 kg, Amur: 7 ks/ 22 kg, Zubáč: 41 ks/67 kg,  Pd: 49ks/26 kg, Ostatné: 118 ks/23kg, 

Spolu za revír: 2 203 ks / 4 367kg.

    Výťažnosť takmer 1tona ulovených rýb na jeden hektár vodnej plochy svedčí o kvalite a množstve zarybnenia.

 V číslach, ktoré som čítal neboli samozrejme započítané ryby, ktoré boli po ulovení vrátené späť do vody. Chcem poďakovať všetkým rybárom, ktorý  rybu vrátia späť do vody a takto z atraktývňujú náš rybník. A viem že púšťajú aj kapre ktorým do dohodnutých 70-tich  chýba aj 10 a viac centimetrov na rozdiel od takých, ktorý namerajú 69,5 cm aby si takého kapra mohli privlastniť. Takýto kapor už má svoj vek, a ten sa odrazí aj na kvalite mäsa. Myslím si že máme dostatok menších kaprov s kvalitnejším mäsom a takýto matadori si zaslúžia ostať v rybníku ako generačný materiál a trofejné kusy až do  ich prirodzeného konca.                  

   Ďalší náš kaprový revír je Ondava č. 5, kde pri 150-tich návštevách bolo ulovených 164 jalcov-53kg,  Pd- 1ks -0,5 kg, čo je spolu za revír 95ks - 29 kg.

 Na Radomke bolo pri 22 návštevách ulovených 67 Jacov o váhe 10 kg.

Na Ladomírke sme napočítali 252 návštev pri ktorých bolo privlastnených  22 ks Pp s váhou 14 kg Pstruhov potočných bolo ulovených oveľa viac, ale väčšinou  boli vrátené späť. Ulovené bolo aj 177 ks Pd ktoré vážili 91 kg, ďalej  bolo ulovených 245 ks jalcov-58 kg. Spolu to je 444 ks rýb o hmotnosti 164 kg.

Nasledujúce údaje už patria VN Domaša  

 Pri 5 062-tich vychádzkach tam bolo ulovených a privlastnených    1 520 kaprov vážiacich 2 893 kg. Ďalej ste nachytali na Domaši 1 108ks Pleskáčov- 552 k , 27 Jalcov – 6 kg,  42ks Karasov-38 kg , 79 Boleňov -159 kg , 54 Amurov -242 kg, Šťúk bolo 32 ks- 72 kg, 89 Zubáčov -147 kg, 9 Sumcov – 193, 18 Ostriežov -5 kg, 18 ks úhorov- 15 kg , Ostatné 234 ks – 54 kg.

 Spolu za revír to bolo 3 230 ks rýb v celkovej váhe 4 376 kg.

 V ostatných revíroch navštevovaných našimi rybármi som zaznamenával len menšie množstva rýb, ktoré tu teraz nemá význam rozoberať. Ak by niekto mal záujem o tieto čísla, môžem mu ukázať celkový sumár úlovkov, ktorý mame  každoročne spracovaný. Ten sa následne posiela prostredníctvom krajského ichtiológa  na Radu SRZ kvôli celkovej sumarizácii v rámci celého Slovenska.

  Ešte by som Vás chcel oboznámiť o činnosti na chovných pstruhových potokoch. Ešte v Decembri r. 2014 sme do Kečkovského potoka vysadili v špeciálnych krabičkách 3 000 ks ikier Pp. Tie nám v Januári 2015 spláchla veľká voda a tak práca niekoľkých členov nepriniesla očakávaný efekt, ale príroda sa riadi svojimi pravidlami.

  Začiatkom minulého roku sme zakúpili baterkový elektrický agregát LENA. Ten slúži na prelovenie chovných potokov, ktoré sa takto vyčistia do nežiaducich rýb a starších ročníkov chovaných rýb. Do takto vyčistených potokov budeme vysádzať malé pstruhy, ktoré majú väčšiu šancu na prežitie.

Ďalej sa takýto agregát využíva pri kontrolných lovoch v rámci ichtyologických prieskumov  a pri potrebách vyloviť úseky tokov, alebo pri záchrane rýb po povodniach.

  Pre obsluhu tohto agregátu máme vyškolených 5 členov, aj za pomoci ďalších členov našej MOSRZ  sme prelovili časť Kečkovského potoka, kde sme odlovili a následne vysadili do Ondavy č.6  - 21 ks Pp vo veľkosti do 20 cm a 9 ks Pp vo veľkosti 20 – 30 cm                             

Boli to naše prvé skúsenosti pri práci s týmto agregátom.  V tomto roku by sme chceli preloviť ďalšie úseky chovných potokov a taktiež odkontrolovať ako sa darí pstruhom, ktoré sme vysadili minulý rok. Väčšie ryby by sme hneď nasadili do lovných tokov.

  

TOPlist