MO SRZ Svidník

Oznamy‚ brigády

                                               O Z N A M 

     Miestna organizácia Slovenského rybárského zväzu vo Svidníku v zmysle platného volebného poriadku SRZ ,oznamuje

členom MO SRZ, že na VČS dňa 11.3.2018 budú prebiehať voľby do výboru a KK.

 

Návrhy na kandidátov s povinnými náležitosťami je možné doručiť, buď osobne na výbor MO SRZ Svidník,alebo

poštou formou doručenky zaslať v termíne do 31.januára 2018.

 

Povinné náležitosti návrhu kandidáta podľa volebného poriadku SRZ:

1/ Každý kandidát do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.

 

2/ Návrh kandidáta obsahuje následovné náležitosti:

a/ meno a priezvisko,titul kandidáta

b/ trvalé bydlisko,

c/ vek,

d/ funkcia,do ktorej je kandidát navrhovaný /člen výboru, člen kontrolnej komisie,delegát na mestskú konferenciu,

delegát na Snem SRZ/,

e/ pracovné povolanie,prípadne doterajšia pracovná náplň,

f/ doba členstva v SRZ, 

g/ doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,

h/ druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení 

i/ udelené vyznamenania, 

j/ krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

 

3/ Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:

a/ miesto a dátum vyhotovenia návrhu,

b/ meno,priezvisko a podpis navrhovateľa,ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ,

za delegáta alebo náhradníka a

c/ súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.

 

     Oznam je zverejnený  na webovej stránke MO SRZ Svidník a na nástenke v meste Svidník od 5. januára 2018.

 

                                   Tajomník                                                          Predseda

                                Ján Giňovský                                               PaedDr.Jozef Baslár       

 

  

 

 

 

 

 

                                      PETÍCIA ZA ZÁCHRANU                                   

                                   VŠEĽUDOVĚHO,REKREAČNÉHO  A ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA  NA  SLOVENSKU                      

           My ,občania  Slovenskej republiky,rybári združení v Slovenskom rybárskom zväze a ich priaznivci,pre ktorých 

       je zachovaie všeľudového rybárstva na Slovenku otázkou budúcnosti rekračného a športového rybárstva,udržania  

 čistoty vôd a okolitej prírody,ochrany životného prostredia a genofodu rýb pre nasledujúce generácie,žiadame    

 vládu  Slovenskej  republiky ako orgán zákonodarnej iniciatívy a Národú radu Slovenskej republiky ako jediný     

        ústavodarný a zákonodárný orgán,aby v súlade so záujmami občanov tejto krajiny zabespečili splnenie požiadaviek  

 uvedených v texte tejto petície.                                                                                                                                 

   

       Všetci ktorí máte záujem podporiť petíciu /ako aj text petície / je k dispozicii na VČS alebo pri zakupeni povolenky .                                     

 

                                      Rybárske preteky       


           Vodná nádrž Vyšný Orlík : 1.5.2018  /Memorial Dr.Hreška,rozhodcovia,výbor a spon. /

                                                     13.5.2018 /nedeľa,dospelí aj deti /

 

                                            Termíny brigád

           7.4.2018 , Ladomírka,Ondava vo Svidníku /vyzbieranie odpadu /

           28.4.2018 ,VN Vyšný Orlík /upratovanie,úprava VN /

           9.6.2018,   VN Vyšný Orlík /upratovanie ,úprava VN /

           25.8.2018, VN Vyšný  Orlík /kosenie,úprava VN /

           20.10.2018,VN Výšný Orlík /upratovanie,úprava VN /

 

 

TOPlist