MO SRZ Svidník

Výročná členská schôdza 2017

Miestna organizácia Slovenského rybárského zväzu vo Svidníku

                                                                            P O Z Ý V A

 

      členov organizácie na výročnú členskú schôdzu,ktorá sa uskutočí dňa  26. 3. 2017 /nedeľa/

      o 09.00 hodine v kinosále Mestského kultúrného strediska vo Svidníku s týmto programom :

       

       1. Otvorenie

       2. Voľby pracovného predsedníctva,mandátovej,návrhovej a volebnej komisie

       3. Správa o činnosti organizácie za rok 2016

       4. Správa o zarýbnení a úlovkoch za rok 2016

       5. Vyhodnotenie rozpočtu a účtovnej závierky za rok 2016,rozpočet a plán činnosti na rok 2017 

       6. Správa kontrolnej komisie za rok 2016

       7. Správa mandátovej komisie

       

       

       8. D i s k u s i a

 

       9. Prestávka spojená s občerstvením

      10. Losovanie zliav na povolenky a vecné ceny

      11. Návrh na uznesenie

 

      12. Z á v e r

 

        Tajomník:                                                                                            Predseda:    

        Ján Giňovský                                                                                       PaedDr.Jozef Baslár       

 

.

TOPlist