MO SRZ Svidník

Výročná členská schôdza 2018

Miestna organizácia Slovenského rybárského zväzu vo Svidníku

                                                                            P O Z Ý V A

 

      členov organizácie na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočí dňa  11. 3. 2018 /nedeľa/

      o 09.00 hodine v kinosále Mestského kultúrného strediska vo Svidníku s týmto programom :       

     

      1.  Otvorenie

      2.  Voľby pracovného predsedníctva,mandátovej ,volebnej a návrhovej komisie

      3.  Správa mandátovej komisie

      4.  Správa o činnosti organizácie za rok 2017

      5.  Správa o zarybnení,úlovkoch za rok 2017 a plán zarybnenia na rok 2018

      6.  Vyhodnotenie rozpočtu a účtovnej závierky za rok 2017, rozpočet a plán činnosti na rok 2018

      7.  Správa kontrolnej komisie za rok 2017

      8.  D i s k u s i a

      9.  Voľba členov výboru,kontrolnej komisie,dvoch delegátov a jedného náhradníka na Snem SRZ

     10. Prestávka spojená s občerstvením

     11. Losovanie zliav na povolenky a vecné ceny

     12. Návrh na uznesenie

     13. Z á v e r

 

                     Tajomník :                                                                           Predseda :

                  Ján Giňovský                                                                  PaedDr. Jozef Baslár

TOPlist